پمپ تزریق MHV-20

دبی پمپ 20 لیتر در دقیقه
ماکزیمم فشار پمپ 20 بار
الکتروگیربکس پمپ 5.5 کیلووات، 400 دور در دقیقه
الکتروگیربکس میکسر اولیه  3 کیلووات, 1450 دور در دقیقه
الکتروگیربکس میکسر ثانویه 1.5 کیلووات ، 50 دور در دقیقه
حجم میکسر 250 لیتر