سطل پکر

ماکزیمم فشار 80 بار
مانومتر 0-60 بار
حجم مخزن 20 لیتر