جک کشش بولت با هند پمپ

جک کشش بولت با هند پمپ

این دستگاه جهت کشش بولت تا قطر 45 میلیمتر قرار می گیرد. با هند پمپ وارداتی.


جک:
 
تناژ  10تن تا 30 تن
سطح مقطع مختلف
کورس جک 7 الی 11 میلی متر