دستگاه های حفاری

این شرکت توانایی ساخت انواع دستگاه های حفاری روتاری را دارد.