سایر محصولات

سایر محصولاتی که در پروژه های حفاری تزریق سد ها و نیلینگ های مورد نیاز است نیز توسط این شرکت طراحی و ساخته می شود.