جک استرند کش

جک استرند کش

این دستگاه جهت کشش استرند  مورد استفاده قرار می گیرد.


جک:
 
تناژ  30 تن تا 120 تن
سطح مقطع مختلف
کورس جک 7 الی 11 میلی متر

 مولد:
 
الکتروموتور ۳ کیلووات - ۱۴۵۰ دور در دقیقه
پمپ هیدرولیک  ۶۰۰ بار پیستونی
سیستم کنترل خزش دارد
نمایشگر فشار - تناژ 
سیستم کنترل حد تناژ دارد