پمپ آب و گل حفاری

طراحی و ساخت انواع پمپهای اب و گل حفاری جهت انجام تست لوژن (انتفال آب بر اساس نیاز)