جک کیسینگ کش
جک های کیسینگ کش 
از ۳ تن تا ۱۵ تن 
برای راد ۴۲ لغایت کیسینگ ۱۴۶ میلیمتر