میکسر اولیه M-300 (سیستم آب بندی جدید)

ظرفیت  ۳۰۰ لیتر
الکتروموتور ۵.۵ کیلووات
طوری و پاکت پاره کن دارد