ابزارهای اندازه گیری دقیق

ابزارهای اندازه گیری بکار رفته شده در پروژه های حفاری و تزریق ساخته شده و در پروژه های مختلف سد و تونل در کشور به کار گرفته شده است.