استورج باکس

  • قابلیت اتصال به دستگاه ثبات HIR-001 جهت رسم همزمان نمودار دبی، فشار، دما  در صفحه LCD  دبی ( خط صاف ) فشار ( نقطه چین )
  • قابلیت ذخیره اطلاعات تزریق درحدود 10 هزار ساعت در فضای حافظه و انتقال اطلاعات به رایانه جهت رسم نمودار های گرافیکی رنگی
  • قابلیت کالیبره کردن ضرایب درصد اختلاط های مختلف دستگاه HIR-001 که توسط سلکتور تعبیه شده روی دستگاه ثباته قابل استفاده می باشد.