میکسر M-100

الکتروموتور 2 کیلووات تک فاز
دور میکسر 1450 دور در دقیقه
حجم میکسر 100 لیتر