ضربه گیر

ماکزیمم فشار 80 بار
حجم 20 لیتر
قطر ورودی و خروجی 1 اینچ