جک های کشش

طراحی و ساخت تجهیزات خاص نیلینگ و استرند برای پایدار سازی پی ساختمان ها بلند مرتبه
توسط شرکت ایران تزریق پمپ انجام می شود.