تست لوژان

ماکزیمم دبی 160 لیتر در دقیقه
مانومتر 0-60 بار